Strona g?ówna
Jeste?my na f
Wpisał: Ma?gorzata Ch??   
13.09.2018.
Image
SZUKAJ: O?rodek Sportu i Rekreacji Czarnków G?ówny Fanpage
 
Otwarcie sezonu k?pielowego
Wpisał: Ma?gorzata Ch??   
17.04.2019.

         O?rodek Sportu i Rekreacji

 zaprasza na

kompleks basenów

w Czarnkowie

przy ul. Nowej 8 od dnia

1 MAJA 2019

 

Baseny czynne:  poniedzia?ki      1500 -  2000

                           pozosta?e dni    1000 -  2000

 

Czytaj całość…
 
Witamy na naszej stronie
Wpisał: Administrator   
14.10.2013.

ImageImageImage

O?rodek Sportu i Rekreacji znajduje si? w Czarnkowie  w pó?nocno-zachodniej cz??ci województwa wielkopolskiego.  Po?o?ony jest w pobli?u rzeki Note? w malowniczej Puszczy Noteckiej. Posiada atrakcyjn? ofert? sportowo-rekreacyjn? oraz odpowiedni? baz? sportow? (basen 50m, basen dla dzieci, stadion sportowy, boiska pi?karskie, boiska do siatkówki, koszykówki, zim? tor saneczkowy i lodowisko), si?owni? zewn?trzn?. Organizuje imprezy sportowe tj. mecze i turnieje w grach sportowych, zawody lekkoatletyczne, zawody p?ywackie, festyny, wy?cigi kolarskie, zabawy taneczne, a tak?e pokazy sportowe i zr?czno?ciowe. Przez kilka lat by? organizatorem Mistrzostw Polski w Duathlonie, a pó?niej w latach 2000 - 2006 by? lokalnym wspó?organizatorem MTB Grand Prix MTB Skoda Auto Lang Team. 01 pa?dziernika 2009r. OSiR otrzyma? w administrowanie obiekt "ORLIK 2012" a dwa lata pó?niej Przysta? MARINA.  

 

 

R E G U L A M I N

Korzystania z obiektów sportowych usytuowanych przy ul. Nowej 8 w Czarnkowie

 

Rozdzia? 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Administratorem  obiektów sportowych przy ul. Nowej 8 jest O?rodek Sportu i Rekreacji zwany dalej OSiR

§ 2. 1. Regulamin okre?la zasady korzystania z:

1)      odkrytego kompleksu basenowego (du?y basen 50m i ma?y basen, pla?a trawiasta) wraz z zapleczem sanitarnym, czynnego:

a)poniedzia?ek od 15.00 do 20.00;

b)wtorek – niedziela od 10.00do 20.00;

2)      placu zabaw dla dzieci do 12 lat, czynnego w godzinach funkcjonowania kompleksu basenowego

3)      boisk pla?owych (siatkówki pla?owej i trio basketu), czynnych codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00;

4)      boisk pi?karskich (boiska trawiastego g?ównego tzw. „górnego”  i boiska trawiastego treningowego tzw. „dolnego”) wraz z zapleczem szatniowym, czynnych wed?ug oddzielnego harmonogramu ustalonego przez Administratora;

5)      bie?ni (w okresie zimowym-lodowiska), czynnej codziennie od godz. 10.00 do 21.00;

6)      rampy wrotkarskiej, czynnej codziennie od godz. 10.00 do 21.00.

§ 3. Wej?cie na teren obiektów sportowych oznacza automatyczne zaakceptowanie przepisów regulaminu.

§ 4. 1. Do korzystania z infrastruktury sportowej OSiR, po wcze?niejszym zg?oszeniu u Administratora, uprawnione s?  stowarzyszenia, zwi?zki sportowe inne organizacje oraz osoby fizyczne organizuj?ce zaj?cia lub imprezy  o charakterze sportowo-rekreacyjnym, zwane dalej Organizatorami oraz osoby uczestnicz?ce jako kibice lub zawodnicy w tych imprezach.

2. Do korzystania z infrastruktury sportowej OSiR bez zg?aszania u Administratora, z wy??czeniem p?yty g?ównej boiska, o ile nie koliduje to z harmonogramami o których mowa w paragrafie 14 ust.1, uprawnieni s? U?ytkownicy indywidualni.

3. Obiekt jest objety systemem monitoringu wizyjnego wraz z zapisem.

§ 5. 1. U?ytkownicy indywidualni korzystaj? z obiektów OSiR bezp?atnie z wyj?tkiem wst?pu na basen.

2. Udost?pnianie boisk na imprezy zamkni?te wymaga sporz?dzania indywidualnej umowy  okre?laj?cej warunki i zasady udost?pniania.

§ 6. 1. Organizator  ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za organizacj? i przebieg imprezy lub zaj??, w szczególno?ci za organizacj? imprez masowych.

 2. Organizator zobowi?zuje si? do:

1)      wyznaczenia osoby bezpo?rednio odpowiedzialnej za przeprowadzenie  imprezy lub zaj??;

2)      utrzymywania czysto?ci na wykorzystywanym terenie;

3)  dba?o?ci o powierzone mienie, a w przypadku jego uszkodzenia przez Uczestników, do poniesienia kosztów naprawy;

4)      punktualnego rozpoczynania i ko?czenia zaj?? zgodnie z harmonogramem.

3. Wszystkich korzystaj?cych z obiektów sportowych OSiR zobowi?zuje si? do przestrzegania poni?szych zalece?:

1)      wszystkie urz?dzenia nale?y u?ytkowa? zgodnie z ich przeznaczeniem;

2) o wszystkich zauwa?onych uszkodzeniach sprz?tu, wyposa?enia, urz?dze? oraz wyst?puj?cych zagro?eniach nale?y natychmiast powiadomi? Administratora lub administracj? OSiR;

3)      nie wolno wnosi? sztucznych ogni, rac, ?wiec dymnych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów i substancji ?r?cych, no?y , butelek, szklanek, kijów ani innych przedmiotów, które mog?y by by? u?yte jako bro?, „kominiarek” i innych akcesoriów utrudniaj?cych identyfikacj? osoby;

4)       nie wolno roznieca? ognia w jakiejkolwiek postaci;

5)      obowi?zuje zakaz wnoszenia i wprowadzania psów i innych zwierz?t;

6)   nie wolno porusza? si? pojazdami mechanicznymi parkowa? ich (oprócz wyznaczonych miejsc) oraz  w jakikolwiek sposób blokowa? dróg doj?cia, schodów, wyj?? i wej??;

7)   zabronione jest wspinanie si? na maszty, dachy budynków i innych konstrukcji, mury, ogrodzenia i urz?dzenia o?wietleniowe;

8)      nie wolno wchodzi? na tereny nieudost?pnione przez Administratora;

9)      nie wolno przebywa? na terenie obiektów poza godzinami otwarcia;

10)   ze wzgl?du na bezpiecze?stwo nale?y stosowa? si? do polece? obs?ugi OSiR.

§ 7. Dzia?alno?? handlowa, gastronomiczna, us?ugowa b?d? artystyczna na obiektach mo?e odbywa? si? tylko i wy??cznie za pisemn? zgod? Administratora

§ 8. Za warto?ciowe przedmioty pozostawione bez opieki na terenie obiektów sportowych Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci.

Rozdzia? 2.

Zasady korzystania z kompleksu basenowego

§ 9. 1. Wst?p na teren kompleksu basenowego dozwolony jest po uprzednim wykupieniu karnetu lub biletu jednorazowego.

2. Wysoko?? cen biletów i innych op?at za wst?p na teren kompleksów okre?la Burmistrz Czarnkowa.

3.Na terenie kompleksu basenowego dzia?a wypo?yczalnia sprz?tu sportowego, z którego korzystanie nast?puje za osobn? op?at? ustalon? przez Administratora. Wydawanie w/w sprz?tu nast?puje na podstawie dowodu to?samo?ci.

§ 10. 1. Grupy zorganizowane mog? korzysta? z basenów wed?ug ustalonego rozk?adu zaj??, a przed wej?ciem do wody powinny zosta? zg?oszone dy?urnemu ratownikowi.

2. Przez grup? zorganizowan? rozumie si? zespó? osób ?wicz?cych w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby

§11. 1. Za bezpiecze?stwo p?ywaj?cych odpowiadaj? ratownicy, opiekunowie grup i prowadz?cy zaj?cia.

2. Korzystanie z basenów dozwolone jest tylko w obecno?ci ratownika.

3. Ratownikami s? osoby, posiadaj?ce upowa?nienie Administratora, nosz?ca czapk? i ubiór w kolorze pomara?czowym lub czerwonym oznaczone emblematami WOPR.

4. Ka?dy znajduj?cy na terenie kompleksu basenowego musi podporz?dkowa? si? nakazom ratowników pe?ni?cych dy?ur.

5. Dzieci do lat 7 mog? przebywa? na terenie p?ywalni oraz kapa? si? wy??cznie pod opiek? osób pe?noletnich.

6. Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo osób kapi?cych si? zaleca wzajemn? obserwacj?, a w miar? potrzeby udzielenie pomocy.

7. Zabrania si? pozostawiania bez nadzoru na terenie kompleksu dzieci nieumiej?cych p?ywa?.

8.Dzieci do 3 roku ?ycia korzystaj?ce z basenu musz? mie? ubrane pielucho-majtki przeznaczone do k?pieli.


§ 12. 1. Przed wej?ciem do basenu ka?dy zobowi?zany jest do k?pieli pod prysznicem.

2. Wej?cie pod prysznic powinno odbywa? si? wy??cznie w klapkach.

3. Z basenu nie mog? korzysta?:

1)      osoby nietrze?we;

2)  osoby chore cierpi?ce na zaka?ne schorzenia skóry lub nie?yty górnych dróg oddechowych.

4. Osobom znajduj?cym si? na terenie kompleksu basenowego zabrania si? :

1)    wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;

2)      biegania wokó? niecek basenowych;

3)      skoków do wody bez nadzoru instruktora;

4)      u?ywania sprz?tu z elementami szklanymi i kosmetyków w szklanych opakowaniach;

5)      zanieczyszczania wody basenowej;

6)   p?ywania w bi?uterii i okularach innych ni? p?ywackie, p?ywanie w szk?ach kontaktowych dozwolone jest  po za?o?eniu okularów p?ywackich.

§13.  Na terenie kompleksu obowi?zuje zakaz prowadzenia wszelkich zorganizowanych zaj?? ( w tym nauki p?ywania, u?ywania zestawów do p?ywania podwodnego) bez wiedzy i zgody Administratora.

Rozdzia? 3.

Zasady  korzystania z boisk pi?karskich

§ 14. 1. Administrator na podstawie pisemnych zg?osze? Organizatorów ustala harmonogram korzystania z pomieszcze? i boisk na poszczególne miesi?ce roku. Harmonogram jest podstawowym dokumentem okre?laj?cym dost?pno??  do boisk pi?karskich.

2. Boisko górne przeznaczone jest przede wszystkim do rozgrywania meczów ligowych, sparingowych  oraz organizacji du?ych imprez sportowo-rekreacyjnych

3. Treningi i pozosta?e imprezy sportowo-rekreacyjne odbywaj? si? na boisku treningowym.

§ 15. Szczegó?owe zasady zachowania si?  osób na stadionie podczas imprez okre?laj?  Organizatorzy w swoich regulaminach.

Rozdzia? 4.

Zasady korzystania z lodowiska

§ 16.   1. Lodowisko uruchomione jest w okresie zimowym na bie?ni stadionu (gdy pozwalaj? warunki atmosferyczne).

2. Lodowisko czynne jest codziennie w godz. 8.00-21.00 z ewentualnymi przerwami konserwacyjnymi.

3. W dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00 pierwsze?stwo na korzystanie z lodowiska maj? zorganizowane grupy szkolne.

4. Lodowisko jest nieczynne w przypadku odwil?y, opadów deszczu lub obfitych opadów ?niegu.

5. W przypadku organizowania imprez sportowych Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.

§17. 1 Zasady bezpiecze?stwa :

1)      na tafli lodowiska mo?e przebywa? max 100 osób;

2)      dzieci do 7 lat mog? korzysta? z lodowiska wy??cznie pod opiek? osób pe?noletnich;

3)      zaleca si? jazd? w r?kawiczkach i kasku ochronnym;

4)      jazda na tafli mo?e odbywa? si? tylko we wskazanym kierunku;

2. Osobom korzystaj?cym z lodowiska zabrania si?:

1)      wchodzenia na lód w trakcie przerw konserwacyjnych i odwil?y;

2)      poruszania innym sprz?tem ni? ?y?wy;

3)    u?ywania ?y?ew do jazdy szybkiej, kijów i  kr??ków hokejowych lub  innych przedmiotów mog?cych stanowi? zagro?enie dla innych u?ytkowników  (nie dotyczy zaj?? zorganizowanych);

4)      rzucania ?niegiem;

5)      siadania na bandach okalaj?cych lodowisko;

6)      jazdy z dzie?mi na r?kach;

7)      wnoszenia i spo?ywania napojów oraz  jedzenia na tafli lodowiska.

Rozdzia? 5.

Zasady korzystania z rampy wrotkarskiej.

§18. 1. Na rampie wrotkarskiej mog? przebywa? wy??cznie osoby je?d??ce na rolkach lub deskach do 8 osób na ka?dym pomo?cie, potrafi?ce samodzielnie na ten pomost wjecha?.

2.Jednocze?nie na rampie mog? je?dzi? 2 osoby, ka?da na swojej po?owie jezdni.

§19. 1. Akrobacje na rampie mog? wykonywa? wy??cznie osoby do tego przygotowane.

2. Osobom korzystaj?cym z rampy zabrania si?:

1)      jazdy bez pe?nego zabezpieczenia tj. kasku, ochraniaczy kolan, nadgarstków i ?okci;

2)      wchodzenia po konstrukcji na pomosty;

3)      wje?d?ania rowerami lub innym nie przeznaczonym do tego sprz?tem.

Rozdzia? 6.

Postanowienia ko?cowe.

§ 20.  Gmina Miasta Czarnków nie ponosi odpowiedzialno?ci za wydatki powsta?e w trakcie korzystania z infrastruktury OSiR niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 21. W sprawie skarg, wniosków i za?ale? nale?y zwraca? si? do Dyrektora O?rodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie.

§ 22.  Zobowi?zuje si? Dyrektora O?rodka Sportu i Rekreacji do umieszczenia na terenie Kompleksu Sportowego  odpowiednich tablic informacyjnych z tre?ci? regulaminu oraz wyci?gu z powszechnie obowi?zuj?cych przepisów.

 

PODSTAWA: UCHWA?A NR VIII/48/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 kwietnia 2011r.

 

UWAGA: Na terenie obiektów obowi?zuje zakaz palenia tytoniu i spo?ywania napojów alkoholowych.

1) Ustawa antynikotynowa z dnia 8 kwietnia 2010r.

2) Ustawa o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi z dnia 26 pa?dziernika 1982r. z pó?niejszymi zmianami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2019 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.